fbpx

Contact us for the english version.

Definities
1. M-agt: M-agt, gevestigd te Eijsden onder KvK nr. 84897309.
2. Klant: degene met wie M-agt een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: M-agt en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privepersoon handelt.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen,
werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of
producten door of namens M-agt.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene
voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van M-agt zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders
vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere
aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan
vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt M-agt zich het
recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de
aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt M-agt slechts, nadat de klant deze
schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
Prijzen
1. Alle prijzen die M-agt hanteert zijn in euros, zijn inclusief btw en exclusief eventuele
overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of
transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die M-agt hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins
kenbaar zijn gemaakt, kan M-agt te allen tijde wijzigen.
3. Partijen komen voor een dienstverlening door M-agt een totaalbedrag als richtprijs
overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan
worden afgeweken, zijn overeengekomen.
4. M-agt is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient M-agt de klant tijdig te
laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om
het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met
10% uitkomt.
7. M-agt heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal M-agt prijsaanpassingen meedelen aan de
klant.
9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met M-agt op te zeggen indien
hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
Betalingen en betalingstermijn
1. M-agt mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het
overeengekomen bedrag verlangen.
2. De klant dient betalingen achteraf binnen 1 maand na levering te hebben voldaan.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat
indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de
betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is,
zonder dat M-agt de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te
stellen.
4. M-agt behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van
onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag
van de diensten of producten.
Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is M-agt gerechtigd de
wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke
rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de
dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele
maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en
eventuele schadevergoeding verschuldigd aan M-agt.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag M-agt zijn verplichtingen opschorten totdat
de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde
van de klant, zijn de vorderingen van M-agt op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door
M-agt, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan M-agt te betalen.
Herroepingsrecht
1. Een consument kan een aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder
opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
● het product niet is gebruikt
● het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
● het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of
aangepast
● het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische
redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
● de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale
inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
● het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer,
cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
● het product geen los tijdschrift of losse krant is
● het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
● het geen weddenschappen en/of loterijen betreft
● de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
● het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden
uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant
uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien
Verder zijn uitgezonderd:
● sociale dienstverlening en gezondheidszorg
● gokactiviteiten
● financiële diensten
● pakketreizen
● passagiersvervoersdiensten
● onroerende zaken (huis, grond)
● overeenkomsten waarbij een notaris nodig is
● verkoop van producten via de telefoon of via internet (koop op afstand)
● overeenkomsten voor een bedrag van minder dan €50
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
○ op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft
ontvangen van 1 bestelling
○ zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
○ zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat
afnemen
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via
magtmarketing@gmail.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier
dat via de website van M-agt, M-agt.nl, kan worden gedownload.
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken
van zijn herroepingsrecht te retourneren aan M-agt, bij gebreke waarvan zijn
herroepingsrecht komt te vervallen.
Vergoeding van bezorgkosten
1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als
gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan M-agt heeft geretourneerd, dan zal
M-agt eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na
ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument
terugbetalen.
2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van M-agt voor zover de
volledige bestelling wordt geretourneerd.
Herroepingsrecht
1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen
zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
● de dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm
van vrijetijdsbesteding betreft
● het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
● het geen weddenschappen en/of loterijen betreft
● de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
● het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden
uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant
uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
○ zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
○ zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat
afnemen
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via
magtmarketing@gmail.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier
dat via de website van M-agt, M-agt.nl, kan worden gedownload.
Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming
van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld
aan M-agt te verrekenen met een vordering op M-agt.
Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te
houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
○ geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
onderliggende overeenkomst
○ zaken van M-agt die bij de klant aanwezig zijn
○ zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De klant geeft op eerste verzoek van M-agt de polis van deze verzekeringen ter
inzage.
Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn
aangegaan, bevat deze voor M-agt enkel een inspanningsverplichting en dus geen
resultaatsverplichting.
Uitvoering van de overeenkomst
1. M-agt voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uit.
2. M-agt heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten
verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk
akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat M-agt tijdig kan beginnen aan de
uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat M-agt tijdig kan beginnen aan de
uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of
extra uren voor rekening van de klant.
Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de
correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste
wijze beschikbaar aan M-agt.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter
beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van
derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders
voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert M-agt de betreffende
bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door M-agt redelijkerwijs verlangde
informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de
overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra
kosten en extra uren voor rekening van de klant.
Duur van de overeenkomst betreffende een dienst
1. De overeenkomst tussen M-agt en de klant betreffende een dienst of diensten wordt
aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets
anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst
stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de
partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2
maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een
opzegtermijn van 1 één maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde
werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij
overschrijding van deze termijn moet de klant M-agt schriftelijk in gebreke stellen.
Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd
1. De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor
bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na 1 één jaar opzeggen.
2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst
opgezegd worden door de klant met inachtneming van een opzegtermijn van 3
maanden.
3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst
opgezegd worden door een consument met inachtneming van een opzegtermijn van
1 (één) maand.
4. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is
aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.
Intellectueel eigendom
1. M-agt behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht,
octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen,
tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes,
afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders
zijn overeengekomen.
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van M-agt (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter
beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
Boetebeding
1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over
geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke
overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
● is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete €1.000
● is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete €5.000
2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde
bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of
gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van
schade.
4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen
afbreuk aan de overige rechten van M-agt waaronder zijn recht om naast de boete
schadevergoeding te vorderen.
Vrijwaring
De klant vrijwaart M-agt tegen alle aanspraken van derden die verband houden met
de door M-agt geleverde producten en/of diensten.
Klachten
1. De klant dient een door M-agt geleverd product of verleende dienst zo spoedig
mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant
redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant M-agt
daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering
van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen M-agt uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de
tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming, zodat M-agt in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst
tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder
geval niet toe leiden dat M-agt gehouden kan worden om andere werkzaamheden te
verrichten dan zijn overeengekomen.
Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan M-agt.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling M-agt ook
daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als M-agt een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen
hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die
overeenkomst aan M-agt verschuldigd zijn.
Aansprakelijkheid M-agt
1. M-agt is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor
zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien M-agt aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor
directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een
overeenkomst.
3. M-agt is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien M-agt aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat
door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij
gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het
schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een
catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen
aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de
overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van M-agt vervalt in elk geval 12
maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.
Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer M-agt toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien
haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door M-agt niet blijvend of tijdelijk onmogelijk,
dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat M-agt in verzuim is.
3. M-agt heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn
verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien
M-agt kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te
vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een
tekortkoming van M-agt in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de
klant niet aan M-agt kan worden toegerekend in een van de wil van M-agt
onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien
van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van
zijn verplichtingen in redelijkheid niet van M-agt kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend –
gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.);
wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden;
onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen;
computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene
vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor M-agt 1 of meer verplichtingen
naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat
M-agt er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft
geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk
ontbinden.
5. M-agt is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook
niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
Wijziging van de overeenkomst
1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt
om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling
overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke
winkel.
Wijziging algemene voorwaarden
1. M-agt is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal M-agt zoveel mogelijk vooraf met de klant
bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene
voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden
worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van M-agt.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld
in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of
vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet
aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een
bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat M-agt bij het opstellen van de
voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar M-agt is gevestigd / praktijk
houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele
geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Opgesteld op 13 januari 2022