Terms & Conditions

Definities1. M-agt: M-agt, gevestigd te Eijsden onder KvK nr. 84897309.2. Klant: degene met wie M-agt een overeenkomst is aangegaan.3. Partijen: M-agt en klant samen.4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privepersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen,werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten ofproducten door of namens M-agt.2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk enschriftelijk zijn overeengekomen.3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemenevoorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes1. Aanbiedingen en offertes van M-agt zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk andersvermeld.2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andereaanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, danvervalt het aanbod of de offerte.4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dituitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt M-agt zich hetrecht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van deaanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt M-agt slechts, nadat de klant dezeschriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen1. Alle prijzen die M-agt hanteert zijn in euros, zijn inclusief btw en exclusief eventueleoverige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- oftransportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.2. Alle prijzen die M-agt hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszinskenbaar zijn gemaakt, kan M-agt te allen tijde wijzigen.3. Partijen komen voor een dienstverlening door M-agt een totaalbedrag als richtprijsovereen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kanworden afgeweken, zijn overeengekomen.4. M-agt is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient M-agt de klant tijdig telaten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht omhet deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met10% uitkomt.7. M-agt heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal M-agt prijsaanpassingen meedelen aan deklant.9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met M-agt op te zeggen indienhij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn1. M-agt mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van hetovereengekomen bedrag verlangen.2. De klant dient betalingen achteraf binnen 1 maand na levering te hebben voldaan.3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent datindien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van debetalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is,zonder dat M-agt de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft testellen.4. M-agt behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen vanonmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedragvan de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is M-agt gerechtigd dewettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijkerente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf dedag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een helemaand wordt gerekend.2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten eneventuele schadevergoeding verschuldigd aan M-agt.3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voorbuitengerechtelijke incassokosten.4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag M-agt zijn verplichtingen opschorten totdatde klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijdevan de klant, zijn de vorderingen van M-agt op de klant onmiddellijk opeisbaar.6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst doorM-agt, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan M-agt te betalen.

Herroepingsrecht1. Een consument kan een aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonderopgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:● het product niet is gebruikt● het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

● het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt ofaangepast● het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënischeredenen (ondergoed, badkleding, enz.)● de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitaleinhoud (dvd’s, cd’s, etc.)● het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer,cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft● het product geen los tijdschrift of losse krant is● het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft● het geen weddenschappen en/of loterijen betreft● de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht● het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig wordenuitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klantuitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien

Verder zijn uitgezonderd:● sociale dienstverlening en gezondheidszorg● gokactiviteiten● financiële diensten● pakketreizen● passagiersvervoersdiensten● onroerende zaken (huis, grond)● overeenkomsten waarbij een notaris nodig is● verkoop van producten via de telefoon of via internet (koop op afstand)● overeenkomsten voor een bedrag van minder dan €50

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:○ op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeftontvangen van 1 bestelling○ zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten○ zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaatafnemen

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken viainfo@m-agt.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulierdat via de website van M-agt, M-agt.nl, kan worden gedownload.

4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar makenvan zijn herroepingsrecht te retourneren aan M-agt, bij gebreke waarvan zijnherroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en alsgevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan M-agt heeft geretourneerd, dan zalM-agt eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na

ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consumentterugbetalen.2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van M-agt voor zover devolledige bestelling wordt geretourneerd.Herroepingsrecht1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagenzonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:● de dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vormvan vrijetijdsbesteding betreft● het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft● het geen weddenschappen en/of loterijen betreft● de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht● het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig wordenuitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klantuitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:○ zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten○ zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaatafnemen

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken viainfo@m-agt.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulierdat via de website van M-agt, M-agt.nl, kan worden gedownload.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakomingvan enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuldaan M-agt te verrekenen met een vordering op M-agt.

Verzekering1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd tehouden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

○ geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deonderliggende overeenkomst○ zaken van M-agt die bij de klant aanwezig zijn○ zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd2. De klant geeft op eerste verzoek van M-agt de polis van deze verzekeringen terinzage.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijnaangegaan, bevat deze voor M-agt enkel een inspanningsverplichting en dus geenresultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst1. M-agt voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig deeisen van goed vakmanschap uit.2. M-agt heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te latenverrichten door derden.3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijkakkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat M-agt tijdig kan beginnen aan deuitvoering van de overeenkomst.5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat M-agt tijdig kan beginnen aan deuitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/ofextra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor decorrecte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenstewijze beschikbaar aan M-agt.2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de terbeschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze vanderden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet andersvoortvloeit.3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert M-agt de betreffendebescheiden.4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door M-agt redelijkerwijs verlangdeinformatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van deovereenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extrakosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

1. De overeenkomst tussen M-agt en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor een initiële periode van 1 maand, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.2. Na afloop van de initiële periode genoemd in lid 1 van dit artikel, wordt de overeenkomst automatisch omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. In het geval van opzegging binnen de proefperiode van 1 maand, waarin de klant de mogelijkheid heeft om zonder verdere verplichtingen op te zeggen, dient de klant geen opzegtermijn in acht te nemen.3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant M-agt schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd:

De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na de proefperiode van 1 maand opzeggen.Na afloop van de proefperiode kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de klant met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.Na afloop van de proefperiode kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door een consument met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

Intellectueel eigendom1. M-agt behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht,octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen,tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes,afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anderszijn overeengekomen.2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaandeschriftelijke toestemming van M-agt (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of terbeschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Boetebeding1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden overgeheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elkeovertreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.● is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete €1.000● is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete €5.0002. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemdebedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling ofgerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm vanschade.

4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geenafbreuk aan de overige rechten van M-agt waaronder zijn recht om naast de boeteschadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart M-agt tegen alle aanspraken van derden die verband houden metde door M-agt geleverde producten en/of diensten.

Klachten1. De klant dient een door M-agt geleverd product of verleende dienst zo spoedigmogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klantredelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant M-agtdaarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constateringvan de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.3. Consumenten dienen M-agt uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van detekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van detekortkoming, zodat M-agt in staat is hierop adequaat te reageren.5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomsttussen partijen.6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in iedergeval niet toe leiden dat M-agt gehouden kan worden om andere werkzaamheden teverrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan M-agt.2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling M-agt ookdaadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als M-agt een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van henhoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van dieovereenkomst aan M-agt verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid M-agt

1. M-agt is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voorzover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.2. Indien M-agt aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voordirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van eenovereenkomst.3. M-agt is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfdewinst, gemiste besparingen of schade aan derden.4. Indien M-agt aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag datdoor een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bijgebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van hetschadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in eencatalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geenaanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van deovereenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van M-agt vervalt in elk geval 12maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer M-agt toerekenbaartekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezienhaar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.2. Is de nakoming van de verplichtingen door M-agt niet blijvend of tijdelijk onmogelijk,dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat M-agt in verzuim is.3. M-agt heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijnverplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indienM-agt kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om tevrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.Overmacht1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat eentekortkoming van M-agt in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van deklant niet aan M-agt kan worden toegerekend in een van de wil van M-agtonafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzienvan de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming vanzijn verplichtingen in redelijkheid niet van M-agt kan worden verlangd.2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend -gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.);

wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden;onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen;computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorzienevervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor M-agt 1 of meer verplichtingennaar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdatM-agt er weer aan kan voldoen.4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeftgeduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijkontbinden.5. M-agt is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ookniet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijktom de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderlingoverleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysiekewinkel.Wijziging algemene voorwaarden1. M-agt is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal M-agt zoveel mogelijk vooraf met de klantbespreken.4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemenevoorwaarden de overeenkomst op te zeggen.Overgang van rechten1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derdenworden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van M-agt.2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeldin artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig ofvernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden nietaan.2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door eenbepaling die het dichtst in de buurt komt van wat M-agt bij het opstellen van devoorwaarden op dat punt voor ogen had.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht vantoepassing.2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar M-agt is gevestigd / praktijkhoudt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuelegeschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 13 januari 2022.

Contact

Info@m-agt.nl

+31 6 29784282